Та Регистрийн дугаар оруулахдаа эхний 2 үсгийг томоор бичнэ үү. Жишээ: АБ12345678