Энэхүү системийн зорилго нь багшаар ажиллах эрх болон багшлах эрхтэй тухайн мэргэжлээрээ ажил хайж буй иргэн буюу багш эсвэл боловсролын байгууллагын ажилтны ажлын байрны төвлөрсөн мэдээллийг ажил хайгчдад түргэн шуурхай хүргэх ажлын байрны нэгдсэн мэдээллийн сан юм.